Monday, January 25, 2010

kone

એક પાતળી ભેદ-રેખા ..
તારી ને મારી વચ્ચે......
પ્રેમ અને લાગણી - તારી શું કે મારી શું?
ધિક્કાર અને માયા - તારા શું કે મારા શું?

એક પાતળી ભેદ -રેખા...
મારી અને તારી વચ્ચે..........

તું તો ઓગળે અને તરે.. તારામાં શું કે મારામાં ?
તું તો પિગળે અને ફેલાય....મારામાં શું કે તારામાં ?

એક પાતળી ભેદ-રેખા..
તારી અને મારી વચ્ચે ...

કોને ઓગાળે છે ,ગુમાન ને, પ્રેમ ને,
ધીક્કાર ને, -મારામાં શું કે તારામાં ?
કોને ભુલે છે ,પોતા ને , બિજા ને,
કે મને, - તારા માં શું કે મારા માં?

એક પાતળી ભેદ-રેખા...
દેખાયછે તને? - તારામાં શું કે મારામાં?

**બ્રિન્દા**